خبرفارسی
خبرفارسی
اتحادیه سراسری نشر می‌تواند مطالبات اهالی نشر را برآورده کند؟

اتحادیه سراسری نشر می‌تواند مطالبات اهالی نشر را برآورده کند؟


به (ایبنا)، نشر در است و شاید یکی از مهمترین که این را تهدید می مند از یک و قدرتمند است. موضوعی که اگر در طول این سال ها از سوی نشر جدی می شد، می توانست به بالندگی باشد. در گفت با دست و نشر در و ها، فراز و فرودهای نشر را بررسی کرده است. پیش از این با 14 و نشر در این مصاحبه شده که در این نگاهی کوتاه به اهم ها و آ ن ها به داریم. ای با فتح عضو و با ما که در صنف همدلی گفت: این به این است که یک در نداریم، از یک سو با ای روبرو که در قبال عضو خود در و از سوی آشنا، که نماینده های است و داعیه نمایندگی و های را دارد. او در این به رفت از این هم کرد و افزود: به نظر من رفت از از این یک که همه و و در آن عضو و می تا حد به رفع این کمک کند این با که از دست نشر می می های را کند. فروغی به و کرد و داد: از ملی در این است که خود از یکسری مزایا مند و آن ها را به رعایت ها مکلف می کند. ولی در نهایت جمع آن ها برآیند نیروهایی است که می به نفع صنف ملی بود. به جدید هادی نیا؛ خوزستان اما می به راه در و نیست، کار را در می شود. است شدن یک قبل از آن در هر یک شود و بعد همه آن ها در یک ساماندهی شوند. به وی، هر که در و است نیز و به اما به کلی اگر می و در نشر در باشد. نیا با به راه در هر نیز گفت: که و خوب است و کسی نمی با آن کند های به و می و در دل هر یک از آن ها های پیش شود. رفع های نشر به کمک یک قوی در این نیز با می به رفع ها و کمک شد: که این خود را به مرور می فراگیرتری و تسهیلاتی ها در نظر بگیریم. به در یا می در محل مسکونی خود فروشی دایر و منعی این کار که این را می به سایر ها و ها تسری داد. وی داد: با شدن در می و را به تعمیم داد، چنین موجب در و مقررات نظام می شود. پور به بعد این هم کرد و گفت: به حتی با این می در قاچاق و تکثیر غیرقانونی آثار هم قوی تر و موثرتر از کرد و برخورد با متخلفان می شود کل پشت ماجرا که نشر را به شکل رصد می کنند. صفر تا صد نشر مهدی نقش؛ اصفهان با و دربردارنده همه های می به اتفاقات گفت: این می با که از سوی به دست می آورد نشر را از صفر تا صد دهد و ای فراهم کند که همه ها از های مند شوند. وی با به نقش مسوولان در از راه ها و های داد: معتقدم اگر و که مشغول است را می به شود. به از تا این به کل می دهد و اگر آن ها را گرفت. نفش کرد: من به یک ام این است که های خود را به صنف و ها کند و در از ها را به آن ها تا آن ها با های و تر از و در کل بدهند. از و می گوید: های در نشر می از های تا های و مقدس. به نظر من در ها نمی در هم و و است باشد. وی است که شکل خوب و است اما پیش از صنف آن در هم را در هم را یاد و و را به هم تا با کار کنند. با از غیرحرفه ای از صنف، گفت: نباید به گونه ای که خاص که در جاها نفوذ ها را به سمت و سوی هدایت و صنف را چند شاخه این یکی از های جدی نشر ما است. وی با تایید کرد: به نظر من در می مقدمات این را کرد تا های نشر در هم بنشینند، ما غیر از و در هم و که می در هم اما هر کس سمت و سوی خودش را می رود. زنی در با سعید جلالی؛ آذربایجان شرقی هدف این گفت: هدف این است که نشر از گفت وگو و زنی بالایی در ارتباط با وزارت و و نشر پدیدآورندگان و کپی رایت ها مند باشد. می مشاوری قوی در امر گذاری و در به در بخش نشر باشد. جلالی با به از ها در داد: ها و های در چند اند به دست به در مسکن، طلا و ارز و های زیست محیطی های به ها اند خوب و عمل کنند. وی با سال های است که و راه هستم، گفت: اما است که شکل این فرایند خاصی طی شود تا بتوانیم آن را ما هیچ فراگیری در نشر به جز که آن هم های نشر است و شدن از این عملی نیست. در هم را یاد محمدرضا صدیق؛ نایب و با به عدم کارایی ناشران، کرد: نیستم که نشر به صنف نشر با نشر حل می شود مشکل جامعه ما این است که نمی می در و را تحمل کنیم. ما نمی با هم باشیم. وی افزود: این که اگر همان ها شامل ها و های باز هم در این به ناسازگاری با بپردازند و کار دهند. با یاد که به اعتقاد احترام بگذاریم، گفت: صنف ما نمی صنف تک صدایی باشد. ها می گویند شود تا های حذف که این نگاه اشتباه است و به این معنا است که کانون که هیچ کس جز آن صحبت کند. به شکل متوازن در از استانی، داریوش نویدگویی؛ مدیرانتشارات نوید شیراز را می نام برد که متفاوتی دارد، او است: اگر شود از محرومیت که در های شهرداری ها، مالیات، بیمه و شورای شهر در ها به واسطه همه به یکسان اجرا می اما مشکلی که بر سر راه ها نداشتن است. وی کرد: اغلب از از ها و های حمایتی در نشر محروم در حالی که ارزش کار یک که با همه کمبودها تولید می کند بالاتر از ناشری است که در مرکز چاپ می کند. این نه تنها نمی بلکه در کار خود با از سوی روبه رو هستند. نویدگویی حرکت در داد: به در این اداره های کل و به متولی پیش قدم و در این را با های و رایزنی با سازمان ها و تا شکل این هرچه زودتر هر چه دیرتر شود فقط نشر است که ضرر می کند. دست و حسین معینی؛ های (آشنا) نیز به یکی از نشر این داد: از که می بخش از قانون و دست نشر است. وی با شدن این کار زمان بر بود، شد: این می دست و نشر را کند و از سوی را از طریق سیستم کند. این نشر افزود: می در راستای یک پارچه معافیت های مالیاتی در نقش و درحوزه ممیز ها نیز برخوردهای یک سان و به دور از سلیقه را از کند. معینی نخستین گام نشر را های دانست و گفت: تا که های نشود معنایی ندارد. صنف شود و تا جایی که می دانم و نیز در این است تا در ها شکل بگیرد. را به ترجیح علی اکبر تورانیان؛ مدیر انتشارات شهرآب در این باره گفت: به نظر من اگر این روند در هم کنونی می کند مگر نسبت به کاندیدا شدن و قبول در و با هدف حل در غیر این اینکار خروجی مناسبی ندارد. تورانیان داد: در شاهد دو و سه و چه توقعی می از این داشت، در اگر مجددا به یک صنف متضرر می شود و این نمی یک صنف پویا، مدافع حق و حقوق و کننده مطالباتش باشد. وی به نشر نیز گفت: من این است افرادی که می خواهند به این بروند شرط آن ها گذاشته شود که ملی و بر بر و بر ارجحیت و اگر این را حل با عوض کردن روش و شکل قضیه چیزی عاید نشر نخواهد شد. همه نشر از یک به نفع نشر اما بلوری؛ مدیرعامل گیلان فواید و ثمرات این نشر، گفت: کاربرد این در شکل منظم و مدون آن می و از یک در یا مجموعه ای از های از آنجایی که همه ها و از یک کلی ارایه می شود می به گوش برسد. به وی، به یک می به شکل کاملا هدفمند از های کند و راهکاری بیندیشد تا نباشند با کاغذهای گران به چاپ تا پشت جلد کند و مردم رغبتی به خرید و اگر همه این از یک شود به نتیجه بهتری رسید. بلوری شد: در این و که و تجربه کار می در این پیشقدم تا شود و نیز با از این در شکل موثر این همراه شوند. در به سراغ خرمی؛ و قم رفتیم تا ها او بدانیم، او با به این اتحادیه، گفت: می مانند های (آشنا) و و به کمک این وزارتخانه بیاید و همانطور که در سال های اخیر در بین المللی و های از کمک آن ها گرفتند از های این شود. وی با از همه ها در دستور کار این گیرد، گفت: این با تعامل، و همیاری از و های شکل و در ها، برنامه ها و صنف را کند. خرمی شد: پس از نیز شرایطی پیش شود که از همه که با توجه به سابقه و پیشینه افراد، نشر از ها و در حضور و به و را جلو ببرند. به شدن ها کمک می کند محمود آموزگار؛ و با های می نقش خود کرد: در این به نظر من یکی از مسائلی که و های با آن این است که و هر را در عرصه بین الملل رصد و را به موقع از این مطلع و علاوه بر های لازم، آمادگی های مورد نیاز را شدن با و کنند. وی افزود: به در ما که بحث نشر و مطرح شد که بود یک ای در این مسایل را به صنف منتقل کند و به راهکارهای رشد و ارتقای باشد. آموزگار با ها فقط در شهر می شود و حتی های نمی از فرصت ها کرد: این است که و ها فقط در است به به این ضرورت رسیدیم که در قبلی درخواست شدن را دادیم که در اجلاس تصویب شده است.

کتاب‌فروش باید از ظرفیت‌های فضای مجازی استفاده کند

مجید علیپور همش دعوا نوشته انگشترچنگیزخان نوشته انگشترچنگیزخان دانلود آهنگ ترکمنی چال ...

از مبارزۀ زحمتکشان دیگر کشورها - حزب توده ایران

درنتیجه، توقف چنین استخراج و تولیدی از سوی شرکت پان‌آفریقایی که می‌تواند کار و اشتغال ایجاد کند، آن هم در مملکتی که درگیر بیکاری، فقر و …

عسل صادراتی ۱۵ هزار تومان؛ طبیعی کیلویی چند؟ - ایسنا

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران قیمت هر کیلوگرم عسل طبیعی را ۶۵ تا ۸۵ هزار تومان عنوان کرد و گفت: با وجوبا وجود اینکه قیمت تمام شده عسل ۴۵ هزار تومان است قیمت عسل صادراتی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان است که عسل‌های درجه سه و نامرغوب هستند.

سنگ تمامی که مردم برای اهالی نشر گذاشتند

اهالی نشر چون دستی بر آتش دارند، راهنماهای خوبی برای برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه کتاب هستند و شنیدن نظراتشان می‌تواند راهگشا باشد.

پاکستان 25 ژوئیه انتخابات سراسری برگزار می‌کند | کیمیا نیوز

پیگیری مطالبات حوزه نشر در قالب اتحادیه کشوری عملی است ایبنا:: 9 روز پیش برکناری دو قاضی ارشد مالزی

آموزش شبکه|پسیو شبکه|سخت افزار شبکه | سایت مهندس کیارش ...

طرح نهایی بایستی مطالبات نهایی خود را به شایستگی برآورده کند حتی اگر مجبور باشید برخی از قواعد رایج را زیر پا بگذارید.

جستجوی اپل برای تامین‌کننده‌ ثانویه پنل‌های OLED سرانجام ...

در عین حال، این مسئله به‌کارگیری گسترده‌ی پنل‌های اولد را امکان‌پذیر می‌کند. تامین [پنل‌های] بیشتر به معنی تولید بیشتر و در نتیجه کاهش قیمت است.

اتحادیه اروپا | سایت سیاسی،خبری خاوران

Posts about اتحادیه اروپا written by سایت خبری - سیاسی خاوران

انتقاد از رمان ایرانی - ایسنا - isna.ir

او در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر دلایل استقبال از آثار ترجمه، سیاست‌های نشر، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است. سیاست‌های دولت مانند ممیزی، قیمت کاغذ، دادن یارانه و... بسیار تأثیرگذار است ...

مرد ایده آل متولدین ماههای مختلف چه کسی است؟

اما چه مردی می تواند خواسته های شما، به خصوص مهمترین شان، را برآورده کند؟ اگر دوست دارید بدانید که مرد ایده آل متولدین ماههای مختلف چه خصوصیت بارزی باید داشته باشد، در …


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - fablogreader
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

کل اخبار
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


copyright © 2018 by fablogreader
مجید علیپور همش دعوا نوشته انگشترچنگیزخان نوشته انگشترچنگیزخان دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ چال چاله از عثمان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان اهنگ راه چجور رویامو دزرید اخرین اخباراردو کماندارهای ریکرو دانلود اهنگ چال چاله از عثمان متن شعر برطبل جنون میزد این لشگر شامی www.fablogreader.ir دانلود اهنگ نسترن حرفای نزده دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله عثمان نوروزف نسترن حرفای نزده دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ عثمان از آیدا مشرف انشا زمستان با کاربرد واژگانی انشا زمستان با کاربرد واژگانی اهنگ ترکمنی چال چاله انشا در مورد زمستان بااستفاده از کاربردواژگان متن اهنگ سودییم ادام دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 موضوعی در مورد واژگانی مترادف متضاد وشبکه معنایی دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف متن آهنگ sevdiyim adam دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف انشادرباره زمستان کاربرد واژگانی انشادرباره زمستان کاربرد واژگانی مجید علیپورهمش دعوا مجید علیپورهمش دعوا مجید علیپورهمش دعوا انشای زمستان با به کاربرد واژه های مترادف www.fablogreader.ir مورسک @guturnews اهنگ گل گل یاریم ازعثمان نوروزوف دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا مجید بیجارزهی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله www.fablogreader.ir متن اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ چال چاله از عثمان مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا ریمیکس اهنگ امشو شوشه دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 متن اهنگ سودییم ادام مجید علیپور همش دعوا www.fablogreader.ir دانلود آهنگ maluma sin contrato اپارات دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود مپ شهر NXUS گیم یار آهنگ چال چاله دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله اهنگ ترکمنی چال چاله www.fablogreader.ir اهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 www.fablogreader.ir دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف