خبرفارسی
خبرفارسی
سمفونی ناموزونِ طبلِ پوپر و چنگِ هابرماس

سمفونی ناموزونِ طبلِ پوپر و چنگِ هابرماس


روی به یکی از نسل به ریموند یک و بود. پس از و آفتابِ تابِ ـ نیز از بار چپ خود تهی شد و های به دل به غرب و آن بازگشتند. اما روی به را در جست. این که دل به مهر وبر داشتند، در ی ناکارآمدی شماری از وی، به محبوب تازه ی پیوستند. نتیجه‏ی اجرا شدن الگوی وبر در غرب، به آمدن هیتلر، استالین، جنگ های خانمان سوز و جان فرسای جهانی و ها بود. پس از جنگ های جامعه‏ی شد که بر چون و از بود. از کنش و سبب جامعه‏ای می شود و از این و ای شود که وی بر آن، & ی مدنی& می نهد (بشیریه، 1388، ص 59). هم از این روی بود که که از ی به نقد آن نظر را به خود جلب کرد و از دهه ی بر زد و اندک به یکی از های مهم شد. در دو دهه ی (چه در چه و خلق و یا رگه های فکری) هیچ گاه به از نکرد. با و در هشت سال ای از های و بر انداخت. می گفت که روش در از وی به (و حتی به می گفت و پس از آن، از لاهوری) است در این به به می و چنگ زدن وی به این را کرد. این از آن که می ها و از را نیز در کرد. این دل به در روش ی وی است که با آن، به بسط و از ای دست می یازد. از یک ی خاص به می نگرد که و همگنان او نیز آن را می پذیرند (سروش، 1377، داوری، 1380 و نصر، 1381) و آن آگاهی به بنیادهای خویش است. بنابراین در نظر مرحله ای پس از نیست، بلکه همانند به تکمیل پروژه ی و از برداشتن کاستی ها و تنگی های آن دارد. به نظر می رسد که ، های بسیاری با هم و یک خانواده ی بسیار بزرگ را تشکیل اند. آثار ژاک دریدا، میشل فوکو، لیوتار و مارک تیلور، روش پساساختارگرا را به ما می دهد. ژان بودریار تحلیلی پساساختارگرایانه از عامه به دست می دهد. چارلز جنکس و ایهاب حسن، پست مدرنیسم را از برین و زیرین مشخص می سازند. دیوید گریفین، کاربردی مثبت از پسامدرنیسم را در ارائه می دهد. هستری ژیرو، از پسا در آموزش و پرورش بهره می جوید و از & چندفرهنگ گرایی& حمایت می کند و رورتی، پیش از هر چیز، یک ضدبنیان گرای فلسفی است (Cahoone, Lawrence 2003: p 46). اما این گونه که پیداست، همه ی و هواداران در چند چیز با هم موافق و مشترک هستند؛ از جمله اینکه در عدم قطعیت و تعین ناپذیری و شالوده شکنی و معنا، تاریخ بی پایان، نیهیلیسم و بی اعتباری با هم توافق (وارد، گلن، 1384: 22 و 23؛ 1384: 28 تا 48 و جی لین، ریچارد، 1389: 168-158). به حقیقی یگانه و منحصربه فرد اعتقادی ندارد. وبر برای معرفت هیچ گاهی قائل نیست. دکارت، پدر فلسفه ی این گاه را در احساسات و ذهنیات خویشتن اندیشنده ی آگاه، جست وجو می کرد (کاتینگ هم، جان، 1388: 35)، ولی در ما را فقط از طریق زبان می شناسیم (تاجیک، محمدرضا، 1390: 134)، را به می آورند، بستر است و آدمیان این را از هایشان اخذ می کنند و دلیلی که فرهنگی را بر ترجیح دهیم، حتی احکام علمی را هم همواره گذرا و قابل تجدید نظر دانست (مچر، 1384: 114). پس در واقعیت ها مستقل از فرهنگ، نه در دسترس اند و نه دریافتنی؛ حتی اگر دو گر از یک باشند، به سبب در دل ها، وابستگی ها و پیش داوری ها، ی آن ها یکسان نخواهد بود. از این گفت که در دنیای پسامدرن، & هرگز ی عینی رخ نمی-دهد.& (Veith Jr., Gene Edward: 1994, p7) پرسشی که از و دل به یک نوع خوانش از در ذهن تداعی می-شود این است که آیا به ما نیز خواهد بود؟ به تأسی از چنین قرائتی، پسامدرن-های برآن اند که امروزه، چالش سنت و (تجدد)، موضوعیت خود را از دست است و جدایش سنت و مدرنیته، امری ناشدنی و خودویرانگر است. به دسته بندی های پیشینی به سنتی و خود از متافیزیک دو

تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - fablogreader
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 11

سایر موضوعات
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


copyright © 2018 by fablogreader
مجید علیپور همش دعوا نوشته انگشترچنگیزخان نوشته انگشترچنگیزخان دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ چال چاله از عثمان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان اهنگ راه چجور رویامو دزرید اخرین اخباراردو کماندارهای ریکرو دانلود اهنگ چال چاله از عثمان متن شعر برطبل جنون میزد این لشگر شامی www.fablogreader.ir دانلود اهنگ نسترن حرفای نزده دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله عثمان نوروزف نسترن حرفای نزده دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ عثمان از آیدا مشرف انشا زمستان با کاربرد واژگانی انشا زمستان با کاربرد واژگانی اهنگ ترکمنی چال چاله انشا در مورد زمستان بااستفاده از کاربردواژگان متن اهنگ سودییم ادام دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 موضوعی در مورد واژگانی مترادف متضاد وشبکه معنایی دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف متن آهنگ sevdiyim adam دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف انشادرباره زمستان کاربرد واژگانی انشادرباره زمستان کاربرد واژگانی مجید علیپورهمش دعوا مجید علیپورهمش دعوا مجید علیپورهمش دعوا انشای زمستان با به کاربرد واژه های مترادف www.fablogreader.ir مورسک @guturnews اهنگ گل گل یاریم ازعثمان نوروزوف دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا مجید بیجارزهی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله www.fablogreader.ir متن اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ چال چاله از عثمان مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا ریمیکس اهنگ امشو شوشه دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 متن اهنگ سودییم ادام