خبرفارسی
خبرفارسی
آیا خداوند به شروری در دنیا اجازه بروز می دهد؟

آیا خداوند به شروری در دنیا اجازه بروز می دهد؟


چکیده: ای شرّ" به و این است که به و با بی وجه و که در اطراف خود می بینیم، ندارد. راو می کند که اگر که به دست به خیر و دفع شرّ یا به نیامده در این این و بر خدا خواهند شد. در این گفتار، در های راو را طرح نموده و سپس از در نقد او شد. با از آیات و از سه & ترک طلب از خدا& ، & نقد دنیاگرایی& و & حیوانات& کرد. در این از روش اهل بیت: در شبهات و می گیریم که رویکردی بدیع و منحصر به فرد است و اصول مأخوذ از و روایات درک شود. کلیدواژه ها: ای اهل عدل روش اهل بیت. 1. یا به دو و می شوند. سیل و های و و ناقص الخلقه و از اموری، از هستند. در کارهایی قتل، دزدی، دروغ و فجایع از این که فاعل مختار در آوردن آن مدخلیت می شوند. طرح این سؤال است که و توانا با و است و چرا مانع آمدن این امور و بار آن ها نمی و یا آن ها را بر طرف نمی در دین بحث از ای به خود است. چرا که از سوی به نقد و طرد و تا که این از سوی به & الحاد& (Kung,1976,P.432) و در به صفت & سنگ محک هر دین& (Kung,1989,P.174) شده است. از سوی به این به یک و حتی در هر می گردد. تور هال[2] یا عدم به شرّ را به تورنسل[3] & الهیات& می کند. (Hall,P.204) و می دهد که و به ها و طرق در شرایط زمانی و مکانی اما در مدافعین عدل هم های متعددی آن پرسش ها ارائه اند؛ با این حال در آن ها اصل اتهام زنی به خدا در و ردّ مخالفین از طریق مبرّا از اتهامات در ها نقش دارد. ماهیت خیر و شرّ و مناقشات مربوط به این در بشری، تا آثار افلاطون و ارسطو و قبل از آن ردیابی است. اما در سنت توحیدی معنا که در ادیان ابراهیمی شناخته شده ندارد. لذا و آن با عدل به قرون وسطی و باز می گردد. در سنّت اگوستین[4] اولین بود که به و نظریۀ عدل را نمود. یکی از مسبّبین ورود های یونانی به لذا متأثر از را امری عدمی کرد که نیازمند خالق و جاعل نیست. او کل نظام آفرینش را خیر و مسئولیت را متوجه مخلوقات - و نه خداوند- دانست.(هیک، ص100) آنسلم[5] و اکویناس[6] در برخورد با در همان و از یونان گام برداشتند. اما در ایرنائوس[7] از متکلمین بود که یک طرح است. بر این ای این رشد است.(پترسون، ص150) در ولی قرن ها اسپنوزا[8] بود که خیر و شرّ ذهن و هیچ ای از و جز ما -که از با ایم- نمی باشد.(اسپینوزا،ص208) نیتس[9] در تئودیسه[10] پس از از عدل و به در آن ها را دست و و برشمرد. او بود خدا است هر را اما به را خلق است و در این بین خیر و شر دارد. (Leibniz,P.142,200) عدل در خور بود تا هیوم[11] از دین و های را نمود. او در طرح که اصل به در و از این بودند. در او از اعم از و در بشر و را و به آن خدا کرد.(Hume,1970,P.84) وی کرد های & خدا دارد& و & شرّ دارد& از و است و به این به هیچ وجه را بدهد. در اگر شرّ در پس خدا نمی باشد.(Hume,1996,P.235) این نحو طرح و که به طرح در می شد. این سنت در و – به از های - با حفظ این را در های با های و و نمودند. در و جان مکی[12]، هر[13]، مایکل ماتین[14]، راو[15]، وزلی سالمون[16]، را دست آویزی ردّ دانسته و به زعم خویش، از بین و و سخن و از آن سود برده اند.[17] (پترسون و دیگران، ص184) 2. ای شرّ در اولیه به دو است. از آن طور که پترسون[18] در & و شرور: ای بر این موضوع& [19] می به دو شرّ[20] و شرّ[21] است. شرّ به رابطۀ یا بین در و صفات او با در بحث می کند. اما در شرّ با های در سروکار و متکفل این است که های هر فرد در به شناخت او از خدا دارد.(پترسون، ص33) از که هاوارد- اشنایدر[22] می شرّ در شرّ دارد. در این به دو و عملی[23] می شود. از این جهت و تئوری وار در شر به و است و به بحث در این می پردازد که در هنگام رویارویی با خود را حفظ کنیم. است کسانی که دچار پیامد نامطلوب شده اند، را مستحق رنجی ندانند و خدا را به ظلم در حق متهم سازند یا خود را به خدا، به کلی از دست بدهند. از این رو مهم است که شود فردی را می تسلی داد و نگاه این به مقوله خدا بود.[24] براساس این شرّ به مباحث علمی و ذهنی و به وسیله وعظ و پند و راهکارهای سامان می یابد.(Howard-Snyder,1999,P.2). در هر حال و در هر دو شرّ خود به دو شرّ[25] و ای شرّ[26] می شود. سرشتی که در آن از رابطه بین ها در خدا و به نتایجی اخذ می گردد. بر این شرّ از در و در خدا نشئت می گیرد. از آن جا که در مستقلّ از در از این رو شرّ ماهیتی پیشینی دارد.[27] در نقطۀ ای شرّ به استقرایی- از شرور- دهد که از عینی شرّ می و بر خدا باشند. ای بر هستِ در متکی است. شکل کلی بدین است که: & شرّ از نوعE دارد. و و از E می کند. پس شرّ از نوع E شاهد و ای بر خدا است و با آن نا است.& در از زوایای هستند. به تأکید گیرد؛ به جایE چه گیرد،گونه های ای شر می آید. از این عبارتند از: 1- صرف شرّ 2- فراوانی و گسترش 3- و ناموجّه[28] 4- بیهوده[29] 5- اضافی[30] است متکلم از نوعE، از استقراء مدد بگیرد. اما در در استنتاج هم دارد. با به انواع ای داشت که به های از این نوع براهین & ای شر& [31] یا & شرّ به قرینه& اطلاق می گردد. یکی از متکلمانی که و بی وجه در را دست مایۀ قرارداده، لئونارد راو[32] است. محور بحث او در ای شرّ این است که هیچ مشخصی که و بی وجه در کنار به خدا ندارد. و ناموجه & که یک و و خیر محض می تواند، از دست یا جایز دانستن شرّ یا از آن جلو کند.& (Alston,1991,P.422) 3. ای راو راو از فیلسوفانی است که چهار دهه در فعّال است. او با ای شرّ مخالفان و موافقان است. قبل از راو هم تقریرهای ساده تری از ای شرّ است.[33] اما کار مهم او سازی، تدوین مناسب و ای در ای شرّ می باشد. جیمزسنت[34] می کند که شرح راو از ای ترین، فهم و جذاب تقریرهایی است که در ای شرّ انجام است.(Sennet,P.220) تری کریستلایب[35] هم در & رو دررو با ای شرّ دارد؟& [36] می که شرح راو از ای قوی نوع از نوع ای است و می افزاید که راو بیشترین اقبال را موفقیت نسبت به سایرین دارا است.(Christlieb,P.47) مهم & شرّ و های الحاد& [37] نام دارد. این در سال 1979 شده است و از آن زمان تاکنون محل مناقشه جدی و در گزینشی به چاپ مجدد رسیده است. پس از و های راو و نقدهایی ازاین در سال 1996، راو شرّ را در ای و با از و با محوریت بیز که ای در ریاضی نمود. آن & ای به شرور: دوم& [38] است. دوم به ای از طرح تعلق که & احتمالاتی شر& [39] می شود. راو گرایانۀ خود را این می کند: & 1. از رنج شدید که یک و و می از آن، از دست یا شرّ و یا 2. یک و و خیرمحض، از وقوع هر رنج شدیدی می کند مگر از آن، سببِ از دست یا شرّ یا شود؛ 3. هیچ و و خیر محضی ندارد.& (Rwoe,1979,P.34) اگر بخواهیم را به کوتاه کنیم، به دارند که بودنشان بی وجه و لذا جلو این شرورِ به ظاهر بی وجه را و اگر نکند، یا این به ای بر او واحتمال درست را کم می کنند. از راو به در اجازه می دهد که: 1. به دست به خیر باشد. 2. به دور شرّ باشد. 3. به دور شرّ باشد. اگر شرّی در و یکی از 1 یا 2 یا 3 را باشد، در این می آن را & شرّ حکیمانه& دانست. اما اگر به هیچ وجه نتوان یکی از را در آن یافت، در این آن بی وجه و و با دانایی که قدرت و نخواهد بود. اما قبل از آن که کار راو را شده بدانیم، را دهیم که افتاده اند. راو آن که دهد دارند، و رنج های در طبیعت و یا رنج و وارد شده بر کودکان بی گناه را به برمی شمارد، که اولاً هیچ خیر بالاتری تحقق آن ها و ثانیاً خدا می جلو آن ها را و نگرفته است. راو یکی از مثال های خود در رنج های بی وجه را می کند: در جریان یک آتش سوزی بچه آهویی در محاصره آتش می گیرد، زخمی می شود و در پس از چند روز زجر کشیدن از می رود. این شر را به هیچ وجه نمی با یکی از 1 یا 2 یا 3 کرد. که به راحتی می جلو این را بگیرد. در مثالی راو مستند به افتاده، از رنج کودکی که یک قاتل شکنجه و کشته شده نام می برد و آن را بی وجه می شمارد. امروزه، این دو در ادبیات شرّ ای، به ترتیب به نام های & بامبی& [40] و & سو& [41] شده اند. و سو راو شواهد و قرائنی که می دهد به دارد. به این که دانای نمی یا احتمال وجودش کم است. در نبودنش پذیرفتنی تر از به است که بی وجهی را می دهد. در واقع اگر خدا می داشت، این نمی افتاند؛ چرا که هیچ از این دو و امثال آن ها نیستند. راو در ادامه با های 1 و 2 خود و به و درستی آن ها می دارد: & به این که و و باوری معقول است.& (Rwoe,1979,P.37) راو نظراتش در شرّ ای در اولش، تقریبا در بخش & شرور& در اش با & دین& ، تکرار است. راو با از جرج مور و از او به شکاکیت شناختی، راه حل ردّ اول خود، را می دهد. اما پس از این گریزگاه به خداباوران می کند: & بر حسب پاسخمان (راه حل مور) به الحاد، هر از ما در پرتومعرفت و می کند که آیا زمینه به او (وجود گزاف) قوی تر است یا به خدا. آنچه گفتیم این است که با به تفاوت هایمان، این امکان که از ما در پذیرش اول و شده در حالی که به عقلانی پذیرفتن و ردّ اول شده باشند.& (Rowe.2007,P.130) این متواضعانۀ راو به ارائۀ یک دوراهی است که هرکس، به می در مسیری حرکت کند. هر چند خود او راه را برگزیده است. در بخشی از راو های را هم می و خود را در دستۀ الحادگرایان کم و دوستانه[42] می دهد. او می کند که من فقط یک و را ام و جزو الحادگرایی در وسیع آن که هرگونه موجودالوهی را می کند، نیستم. از این اخیر او می برداشت که در اثر راو کفّۀ را سنگین تر از می داند، نه آن را کاملاً ردّ نماید. پی نوشت: [2]. Thor Hall [3] . از محلول یا کاغذ تورنسل، یک محک، کردن محلولی اسید یا بازاست، می شود. [4]. Augustine [5]. Anselm [6]. Tomas Aquinas [7]. Irenaeus [8]. Baruch Spinoza [9]. Leibniz [10] . است از: Theodicy :Essays on the Goodness of God, the Freedom of Man and the Origin of Evil & : مقالاتی در خیر خدا ، آزادی و منشاء شرّ& [11]. David Hume [12]. John Mackie [13]. Peter Hare [14]. Michael Martin [15]. William Rowe [16]. Wesley Salmon [17] . ذکر این اسامی ذکر است و در واقع، تعداد ایشان از این مقدار است. [18]. Michael. L. Peterson [19]. God and Evil: an Introduction to Issues [20]. Theoretical Problem of Evil [21]. Existential Problem of Evil [22]. Daniel Howard-Snyder [23]. Practical Problem of Evil .[24] این که از نظرگاه اهل بیت: ، که آن بر پایه فطری خدا دارد؛ می به این کمک کرد، خود موضوعی در خور است و می یک پژوهش کاربردی قرارگیرد. [25]. Logical Problem of Evil [26]. problem of Evil راو در & خدا و شرّ& که ای از در است به ویراستاری شده؛ از جدا نمودن از ای است. بنگرید: (Rowe,2001) [27] . دیدن روایتی از چگونگی طرح بنگرید: (Mackie,1955) .[28] کلمه & گزاف& در & Pointless & و بی وجه در & gratuitous& شده است [29]. Inscrutable Evil [30]. Surplus Evil [31]. From Evil [32]. William Leonard Rowe .[33] مشاهدۀ از این دست، بنگرید: (Pargetter,1976 ) [34]. James Sennet [35]. Terry [36]. Which Theism face an problem of Evil [37]. The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism [38]. The from Evil : A Second Look [39]. Probabilistic from Evil [40]. Bambi [41]. Sue [42]. Friendly Atheism منابع عربی و فارسی: ابن بن علی. التوحید. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفترانتشارات اسلامی، 1398ق. ابن بن علی. علل الشرایع. قم: بی نا، چاپ 1385ش. ابن محم

آیا بختک از نظر دینی واقعیت دارد؟ | شهر سوال

سلام شما می فرمایید که دست خود را تکان داده اید: " در اون لحظه من از ترس دست خودم رو تکون ...

راز خلقت و هدف از آفرینش انسان چیست؟ | شهر سوال

سلام هدف سختی کشیدن نیست. بلکه سختی ها مانند موتور محرکه ای عمل می کنند که انسان را در ...

نسخه چاپی فیش‌های بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی

چـاپ ] مربوط به : بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی - 1396/07/26

آیا بختک از نظر دینی واقعیت دارد؟ | شهر سوال

سلام شما می فرمایید که دست خود را تکان داده اید: " در اون لحظه من از ترس دست خودم رو تکون ...

راز خلقت و هدف از آفرینش انسان چیست؟ | شهر سوال

سلام هدف سختی کشیدن نیست. بلکه سختی ها مانند موتور محرکه ای عمل می کنند که انسان را در ...

نسخه چاپی فیش‌های بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی

چـاپ ] مربوط به : بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی - 1396/07/26

آیا بختک از نظر دینی واقعیت دارد؟ | شهر سوال

سلام شما می فرمایید که دست خود را تکان داده اید: " در اون لحظه من از ترس دست خودم رو تکون ...

راز خلقت و هدف از آفرینش انسان چیست؟ | شهر سوال

سلام هدف سختی کشیدن نیست. بلکه سختی ها مانند موتور محرکه ای عمل می کنند که انسان را در ...

نسخه چاپی فیش‌های بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی

چـاپ ] مربوط به : بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی - 1396/07/26


تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 روز پیش
بازنشر شده توسط : - fablogreader
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 5
تعداد بازدید : 1

سایر موضوعات
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


copyright © 2018 by fablogreader
مجید علیپور همش دعوا نوشته انگشترچنگیزخان نوشته انگشترچنگیزخان دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ چال چاله از عثمان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان اهنگ راه چجور رویامو دزرید اخرین اخباراردو کماندارهای ریکرو دانلود اهنگ چال چاله از عثمان متن شعر برطبل جنون میزد این لشگر شامی www.fablogreader.ir دانلود اهنگ نسترن حرفای نزده دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله عثمان نوروزف نسترن حرفای نزده دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ عثمان از آیدا مشرف انشا زمستان با کاربرد واژگانی انشا زمستان با کاربرد واژگانی اهنگ ترکمنی چال چاله انشا در مورد زمستان بااستفاده از کاربردواژگان متن اهنگ سودییم ادام دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 موضوعی در مورد واژگانی مترادف متضاد وشبکه معنایی دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف متن آهنگ sevdiyim adam دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف انشادرباره زمستان کاربرد واژگانی انشادرباره زمستان کاربرد واژگانی مجید علیپورهمش دعوا مجید علیپورهمش دعوا مجید علیپورهمش دعوا انشای زمستان با به کاربرد واژه های مترادف www.fablogreader.ir مورسک @guturnews اهنگ گل گل یاریم ازعثمان نوروزوف دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا مجید بیجارزهی دانلود اهنگ ترکمنی چال چاله www.fablogreader.ir متن اهنگ sevdiyim adam دانلود اهنگ چال چاله از عثمان مجید علیپور همش دعوا دانلود آهنگ مجید علیپور همش دعوا ریمیکس اهنگ امشو شوشه دانلود اهنگ چال چاله عثمان نوروزف دانلود آهنگ چال چاله عثمان نوروزوف دانلود آهنگ the next episode با کیفیت 320 متن اهنگ سودییم ادام