خبرفارسی
خبرفارسی
خبرگزاری بسیج

جزئیات تورم شهریور


بانک کرد: و در ایران (شاخص تورم) در شهریورماه 1396 به عدد 108 رسید که نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد افزایش داشت.
جزئیات تورم شهریور سرویس های خبری صفحه نخست بسیج بین الملل سیاسی استان ها فرهنگ و جامعه ورزشی اقتصادی چند رسانه ای فیلم و نماهنگ عکس باشگاه خبرنگاران استان ها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر تهران تهران بزرگ چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرستان مازندران مرکزی هرمزگان همدان یزد اقشار جامعه زنان راهیان نور جامعه پزشکی دانشجویی اصناف مداحان سازمان حفظ آثار کارگری عشایری پیشکسوتان فرهنگیان مهندسین کشاورزی حقوقدانان بنیاد فرهنگی روایت بسیج رسانه مقاومت مردمی مساجد و محلات سایر خدمات تماس با ما درباره ما پیوندها جستجو آرشیو آب و هوا اوقات شرعی خبرنامه پیش بینی تاریخی رهبر انقلاب حتی با قبول دیکته های دشمن در مساله هسته ای، باز هم تحریمها را برنخواهند داشت حذف برخی مراکزمجازفروش بلیت اربعین تصاویر دیدنی از دنیای حشرات پارکور برای ماموران ناجا اجباری شد یادگاری های سیاه داعش در رقه تصاویر عکس زن ترامپ بدل دارد خودمختاری کاتالونیا لغو شد سوابق وزیر پیشنهادی روحانی باسیگار سوزاندمش تا بترسد جزئیات تصادف سرویس دانش آموزی بازی ۲سر باخت اروپایی ها علیه ایران رزومه عجیب جاسوس هسته ای نمایشگاه کتاب در بین الحرمین تصاویر دلار ثابت ماند جزئیات تورم شهریور کشف بیش از یک تن مواد مخدر وقوع انفجار در مقابل دانشگاه کابل حملات بالگردهای عراقی به داعش مبلغ بیمه اربعین کاهش یافت رادیو اربعین افتتاح شد شهیدی که اعلامیه اش را آماده کرد کد خبر ۸۹۳۶۹۷۰ تاریخ انتشار ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۵۲ ۱۵ صفحه نخست عمومی جزئیات تورم شهریور بانک مرکزی اعلام کرد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران شاخص تورم در شهریورماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۸ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۰ ۳ درصد افزایش داشت به گزارش خبرگزاری بسیج، شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل درصد افزایش یافت طی شش ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل درصد افزایش داشته است میزان تورم در دوازده ماه منتهی ب ه ش هریورماه نس بت ب ه دوازده م اه منته ی ب ه شهریورماه معادل درصد است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مص رفی در ش هریورماه پ س از ح ذف نوس انات فصلی نسبت به ماه قبل درصد افزیش یافت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه نسبت به ماه قب ل تقریب ا در نیمی از استان های کشور افزایش داشته است، به طوری که بیشترین میزان اف زایش مرب وط ب ه استان چهارمحال و بختیاری معادل درصد بوده است بیشترین میزان کاهش نی ز مرب وط ب ه استان کردستان معادل درصد بود شاخص مذکور در استان تهران معادل درصد اف زایش داشته است خوراکی ها و آشامیدنی ها در شهریورماه ، شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به ماه قبل معادل درصد کاهش داشت این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اق لام و گروه ها مانند میوه های ت ازه ب ه ج ز ان ار، پرتق ال، ن ارنگی و لیم و ش یرین مع ادل درص د، سبزی های تازه به جز س بزی ه ای برگ ی درص د، گوش ت م رغ درص د، تخ م م رغ درصد، انواع ماهی آبهای جنوب درصد، برنج ایران ی درج ه ی ک درص د و نخ ود درصد بوده است در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروه ها مانند گوش ت دام مع ادل درصد، پرتقال درصد، انار درصد، لیموشیرین درصد، ن ارنگی درصد، سبزی های برگی درصد، فرآورده های شیر درصد، روغن ها و چربی ه ا درص د، قن د، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی درصد، انواع ماهی به جز انواع ماهی آب ه ای جنوب درصد، ب رنج خ ارجی درص د، خش کبار یک درص د، آش امیدنی ه ا درص د، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک درصد، ف رآورده ه ای س بزی یک درص د، کنس رو م اهی درصد و نمک و ادویه، سس ها و چاشنی ها و ترکیبات خوراکی درصد افزایش داشت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گ روه خ وراکی ه ا و آش امیدنی ه ا مع ادل درصد افزایش نشان می ده د در گ روه م ذکور ش اخص به ای گ روه خ وراکی ه ا مع ادل درصد و گروه آشامیدنی ها درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داش ته اس ت شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نس بت ب ه م اه قب ل یک درص د کاهش داشت دخانی ات در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت ب ه م اه قب ل مع ادل درص د کاهش یافت این کاهش ناشی از پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل درصد بوده است در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات مع ادل درص د اف زایش داشته است پوشاک و کفش در شهریورماه ، ش اخص به ای گ روه پوش اک و کف ش نس بت ب ه م اه قب ل مع ادل درصد افزایش داشت این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن ش اخص به ای گ روه ه ای ان واع کفش معادل درصد، پوشاک آماده درصد، پارچه برای تهیه پوشاک و اجرت دوخت و شستشوی لباس هر یک درصد بوده است شاخص بهای گروه مذکور نسبت ب ه م اه مش ابه س ال قب ل مع ادل درص د اف زایش داشته است مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها در شهریورماه ، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ه ا نس بت به ماه قبل با افزایشی معادل درصد همراه بود افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رف تن ش اخص بهای ارزش اجاری مسکن شخص ی و اج اره به ای مس کن غی ر شخص ی ه ر ی ک مع ادل درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی درصد بوده است در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ه ا معادل درصد افزایش داشته است اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خان ه نس بت به ماه قبل معادل درصد افزایش یافت این افزایش بیشتر ناشی از ب الارفتن ش اخص به ای گروه های مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش معادل درصد، کالاها و خدمات مورد اس تفاده در خانه و خدمات خانگی و ظروف و لوازم آش پزخانه ه ر ی ک درص د، وس ایل خ انگی درصد و منسوجات مورد استفاده در خانه درصد بوده است در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل درصد افزایش داشته است بهداشت و درمان در شهریورماه ، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل ب ا افزایش ی معادل درصد مواجه شد افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه های خ دمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل درصد، هزینه های بیمارستانی درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی درصد بوده است در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان مع ادل درص د افزایش داشته است حمل و نقل در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل مع ادل درص د افزایش یافت این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های کرایه مسافرت زمینی داخل شهر معادل درصد و تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی درصد بوده است در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل مع ادل درصد افزایش داشته است ارتباطات در شهریورماه ، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به م اه قب ل مع ادل درص د کاهش داشت کاهش فوق در اثر پایین آمدن شاخص بهای گروه دستگاه تلف ن و فک س مع ادل درصد بوده است در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل درص د اف زایش داشته است تفریح و امور فرهنگی در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به م اه قب ل مع ادل درصد افزایش داشت این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گ روه ه ای هزین ه مسافرت با تور معادل درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی درص د، ل وازم تف ریح، ب ازی و ورزشی درصد، نوشت افزار درصد و وسایل صوتی، تصویری، عکاس ی و ف یلم ب رداری و کامپیوتر درصد بوده است در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل درص د افزایش داشته است تحصیل در شهریورماه ، شاخ ص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قب ل مع ادل درص د افزایش یافت که این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شهریه مدارس و کلاس های تق ویتی مع ادل درصد بوده است در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل درصد اف زایش داشته است رستوران و هتل در ماه مورد گزارش، شاخ ص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل یک درصد افزایش یافت این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل درصد و غذای آماده جهت مجالس و مراسم درصد بوده است در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل مع ادل درص د افزایش داشته است کالاها و خدمات متفرقه در شهریورماه ، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت ب ه م اه قب ل ب ا افزایشی معادل یک درصد مواجه شد افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل درصد، اجرت ساخت طلای عیار درصد و لوازم شخصی درصد بوده است شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل درصد افزایش داشته است منبع خبرگزاری تسنیم برچسب ها بسیج ، خبرگزاری بسیج ، بسیج نیوز بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی عضویت در خبرنامه گزارش خطا نظر بینندگان نام ایمیل نظر آخرین اخبار درصد جمعیت آذربایجان شرقی معدنکار است عجز دولت در تصمیم گیری رکود طرح ها و افزایش بیکاری شهید حججی شهید شد، امیرعلی محسن آذربایجان شرقی از زائر اربعین در شلمچه و سامرا میزبانی می کند تجلیل از فعالان عرصه استاندارد در استان آیین تشییع جانباز شهید در اهر همایش استاندارد در شهرکرد برگزار شد پارک موزه دفاع مقدس و بوستان کوثر به مرکز ثقل جمعیتی شهر تبدیل شود تجدید میثاق با شهدای گمنام بازدید از بقاع متبرکه بروجن بازسازی و ساخت امامزاده در بروجن با حضور در شعبه فلکه صادقیه بانک اقتصادنوین، دانش آموزان مجتمع آموزشی طاهره از نزدیک با خدمات بانکی آشنا شدند اعزام ۱۴۵ دانش آموزان فیروزانی به مناطق عملیاتی غرب کشور آمادگی بانک اقتصادنوین برای ارائه خدمات بانکی به زائران عتبات عالیات در مرزهای مهران و شلمچه اجرای طرح اردوهای ۳روزه جهادی سپاه هندیجان پر بیننده ها صحنه های خنده دار دنیای حیوانات عکس طوفان در حرم رضوی عکس روز نشنال جئوگرافیک مجموعه شعر عاشورایی با ردیف آب منتشر شد توهین زشت کارگردان گشت ارشاد امروزه ادیان به دنبال حاکم کردن دین هستند بارزانی مردم شمال عراق را آواره کرد بازخوانی پدر، عشق و پسر ، رمانی خواندنی از زندگی علی اکبر ع کفر خطرناک ترین حجاب برای قلب است عکس طلوع خورشید در کربلا عکس نمایی نزدیک از پای رتیل تداوم یاد اباعبدالله ع و راز قرابت با او دردسرهای انکار هولوکاست راهکار برای کنترل لجبازی کودک تحول اربعین حسینی از جنس بعثت نبوی است آموزش خبرنگاری خبرنویسی مقدماتی خرید صفحه نخست بسیج بین الملل سیاسی استان ها فرهنگ و جامعه ورزشی اقتصادی چند رسانه ای باشگاه خبرنگاران تماس با ما درباره ما پیوندها جستجو آرشیو آب و هوا اوقات شرعی خبرنامه نظرسنجی نسخه موبایل تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بسیج نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است طراحی و تولید ایران سامانه

تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش
بازنشر شده توسط : - fablogreader
لینک ثابت خبر :
امتیاز از 1 تا 5 : 3
تعداد بازدید : 4

کل اخبار
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#


copyright © 2017 by fablogreader
مجید علیپور همش دعوا نوشته انگشترچنگیزخان نوشته انگشترچنگیزخان دانلود آهنگ ترکمنی چال چاله عثمان نوروزف دانلود اهنگ چال چاله از عثمان دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ چال چاله از عثمان اهنگ راه چجور رویامو دزرید اخرین اخباراردو کماندارهای ریکرو دانلود اهنگ چال چاله از عثمان متن شعر برطبل جنون میزد این لشگر شامی www.fablogreader.ir دانلود اهنگ نسترن حرفای نزده دانلودآهنگ چال چاله دانلودآهنگ چال چاله عثمان نوروزف نسترن حرفای نزده دانلود آهنگ عثمان نوروزف چال چاله دانلود اهنگ عثمان از آیدا مشرف انشا زمستان با کاربرد واژگانی انشا زمستان با کاربرد واژگانی اهنگ ترکمنی چال چاله انشا در مورد زمستان بااستفاده از کاربردواژگان